Dostosowanie regulaminów F.H.U COMAX do nowego rozporządzenia w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej

Zgodnie z art. 60a ust. 3a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) informujemy, iż:

Dnia 8 czerwca 2014 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 284).

W związku z tym F.H.U. COMAX Ryszard Tęcza wprowadza zmiany w umowach i regulaminach dotyczących świadczenia usług telekomunikacyjnych wynikające bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa.

 

Nowe zasady, tryb i terminy składania oraz rozpatrywania reklamacji na usługi telekomunikacyjne świadczone przez F.H.U. COMAX Ryszard Tęcza zwanego dalej Dostawacąy

 

 1. Abonenci mogą składać reklamacje dotyczące niedotrzymania z winy Dostawcy określonego w Umowie terminu rozpoczęcia świadczenia Usług, niewykonania lub nienależytego wykonania Usług lub nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia Usług. Abonent może złożyć reklamację w terminie 12 miesięcy od ostatniego dnia Okresu Rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu Usługi, lub od dnia, w którym Usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana, lub od dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowo obliczoną Opłatę. Reklamację złożoną po upływie powyższego terminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym jednostka Dostawcy rozpatrująca reklamację niezwłocznie powiadamia reklamującego.

 2. Reklamację Abonent może złożyć w każdej jednostce obsługującej Abonentów.

 3. Reklamacja powinna zawierać:

  1. imię i nazwisko albo nazwę oraz adres Abonenta, a także dane niezbędne do kontaktu zwrotnego,

  2. przedmiot reklamacji oraz wskazanie Okresu Rozliczeniowego, którego reklamacja dotyczy,

  3. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,

  4. przydzielony reklamującemu numer, którego dotyczy reklamacja, numer ewidencyjny nadany Abonentowi przez Dostawcę lub adres miejsca zakończenia Sieci (świadczenia usługi),

  5. datę zawarcia Umowy i określony w niej termin rozpoczęcia świadczenia Usług – w przypadku reklamacji dotyczącej niedotrzymania z winy Dostawcy określonego w Umowie terminu rozpoczęcia świadczenia Usług;

  6. wysokość kwoty odszkodowania lub innej należnościwynikających z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub z przepisów prawa – w przypadku, gdy Abonent żąda ich wypłaty,

  7. numer rachunku bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych płatności,

  8. podpis Abonenta – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

 4. W przypadku, gdy reklamacja złożona przez Abonenta ustnie albo w formie pisemnej osobiście podczas wizyty reklamującego w jednostce obsługującej Abonentów nie spełnia warunków określonych w ust. 3, upoważniona osoba reprezentująca Dostawcę, przyjmując reklamację jest obowiązana, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, do poinformowania Abonenta o konieczności jej niezwłocznego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w ciągu 7 dni spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Reklamacje nieuzupełnione przez Abonenta pozostawia się bez rozpoznania.

 5. W przypadku, gdy reklamacja złożona w inny sposób niż wskazany w ust. 4, nie spełnia warunków określonych w ust. 3, jednostka Dostawcy rozpatrująca reklamację, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

 6. Jeżeli w reklamacji nie została określona kwota, o której mowa w ust. 3 lit. f, a prawo do odszkodowania lub zwrotu innej należności oraz kwota tego odszkodowania lub zwrotu nie budzi wątpliwości, Dostawca traktuje reklamację tak, jakby kwota ta była określona.

 7. Reklamacja może być złożona:

 1. w formie pisemnej – osobiście podczas wizyty reklamującego w jednostce obsługującej Abonentów albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529);

 2. ustnie – telefonicznie albo osobiście podczas wizyty reklamującego w jednostce Dostawcy obsługującej Abonentów;

 3. w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

 1. W przypadku złożenia reklamacji osobiście przez reklamującego w jednostce obsługującej Abonentów ustnie albo w formie pisemnej, upoważniona osoba reprezentująca Dostawcę przyjmująca reklamację niezwłocznie potwierdza jej przyjęcie.

 2. W przypadku złożenia reklamacji w formie pisemnej przesyłką pocztową, telefonicznie albo w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, Dostawca w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji potwierdza jej przyjęcie. Powyższego postanowienia nie stosuje się w przypadku udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

 3. Potwierdzenie przyjęcia reklamacji wskazuje dzień złożenia reklamacji oraz zawiera nazwę, adres i numer telefonu jednostki Dostawcy rozpatrującej reklamację.

 4. Reklamacja Abonenta powinna być rozpatrzona nie później niż w terminie 30 dni od daty jej wniesienia. Jeżeli reklamacja Usługi nie zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, uważa się, że została ona uwzględniona. Przez rozpatrzenie reklamacji rozumie się wysłanie przed upływem tego terminu przez Dostawcę odpowiedzi o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu reklamacji.

 5. Odpowiedź na reklamację zawiera:

 1. nazwę jednostki Dostawcy rozpatrującej reklamację;

 2. informację o dniu złożenia reklamacji;

 3. rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji;

 4. w przypadku przyznania odszkodowania lub zwrotu innej należności - określenie wysokości kwoty i terminu jego wypłaty lub zwrotu albo wskazanie, że kwota odszkodowania lub innej należności zostanie zaliczona na poczet przyszłych płatności, zgodnie z wnioskiem reklamującego, o którym mowa w ust. 3 lit. g;

 5. pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym;

 6. dane identyfikujące upoważnionego pracownika reprezentującego Dostawcę, z podaniem jego imienia, nazwiska oraz zajmowanego stanowiska.

 1. W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części odpowiedź na reklamację powinna:

 1. dodatkowo zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne,

 2. zostać doręczona reklamującemu przesyłką poleconą – w przypadku, gdy odpowiedź na reklamację jest udzielana na papierze.

 1. Dostawca potwierdza przyjęcie reklamacji oraz udziela odpowiedzi na reklamację na papierze.

 2. Za zgodą Abonenta, wyrażoną w reklamacji, w umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub w odrębnym oświadczeniu, Dostawca potwierdza przyjęcie reklamacji oraz udziela odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej na wskazany w tym celu adres poczty elektronicznej albo z wykorzystaniem innego, wskazanego przez Abonenta środka komunikacji elektronicznej. Przepis art. 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne stosuje się.

 3. Postanowień ust. 14 i 15 nie stosuje się w przypadku złożenia reklamacji w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku Dostawca potwierdza przyjęcie reklamacji oraz udziela odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej na wskazany w tym celu adres poczty elektronicznej albo z wykorzystaniem innego, wskazanego przez Abonenta środka komunikacji elektronicznej. Jeżeli Abonent nie wskaże adresu poczty elektronicznej albo innego środka komunikacji elektronicznej, Dostawca potwierdza przyjęcie reklamacji oraz udziela odpowiedzi na reklamację na adres poczty elektronicznej, z którego reklamacja została wysłana, albo z wykorzystaniem środka komunikacji elektronicznej użytego przez Abonenta do złożenia reklamacji.

 4. Posłużenie się innym środkiem komunikacji elektronicznej, o którym mowa w ust. 15 i 16, jest dopuszczalne, jeżeli przekazane w ten sposób potwierdzenie przyjęcia reklamacji oraz odpowiedź na reklamację spełniają wymogi, o których mowa odpowiednio w ust. 10 oraz ust. 12 i ust. 13 lit. a, a postać i forma potwierdzenia przyjęcia reklamacji oraz odpowiedzi na reklamację umożliwia Abonentowi ich zapisanie, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

 5. Jeżeli wysłana przez Dostawcę odpowiedź na reklamację nie została doręczona Abonentowi, Dostawca, na żądanie Abonenta wyrażone w sposób określony w ust. 7, niezwłocznie przekazuje ponownie tę odpowiedź, jej duplikat lub kopię.

 6. Abonent, w porozumieniu z Dostawcą, określa sposób, formę i postać, w jakiej odpowiedź na reklamację, jej duplikat lub kopia, o których mowa w ust. 18, ma zostać przekazana. Na żądanie Abonenta, w przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części, Dostawca ponownie przekazuje odpowiedź na reklamację, jej duplikat lub kopię przesyłką poleconą, bez względu na formę, w jakiej pierwotnie została wysłana odpowiedź na reklamację.

 7. Dostawca nie jest obowiązany do ponownego przekazania reklamującemu odpowiedzi na reklamację, jej duplikatu lub kopii, jeżeli z okoliczności danej sprawy jednoznacznie wynika, że odpowiedź na reklamację została doręczona reklamującemu.

 8. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje obowiązku wniesienia Opłaty.

 

Powyższe zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, tj. utraty mocy obowiązującej przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja (Dz. U. z 2004 r., Nr 226, poz. 2291) i wejścia w życie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 284).

 

W odniesieniu do umów zawartych przed dniem 8 czerwca 2014 r. powyższe zmiany wchodzą w życie po upływie jednego miesiąca od dnia ich podania do publicznej wiadomości, przy czym od dnia 8 czerwca 2014 r. do reklamacji złożonych od tej daty F.H.U. COMAX Ryszard Tęcza stosować będzie obowiązujące przepisy rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 284). Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji tych zmian w terminie do dnia wejścia tych zmian w życie. W przypadku wypowiedzenia przez Abonenta umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych związanej z ulgą przyznaną Abonentowi, przed upływem terminu, na jaki umowa została zawarta, Dostawcy w stosunku do Abonenta przysługiwać będzie roszczenie z tytułu jednostronnego rozwiązania umowy w wysokości wartości ulgi przyznanej Abonentowi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.

Nasz salon

F.H.U. "COMAX" Ryszard Tęcza
ul. 4-Stycznia 35
88-190 Barcin
tel.52 383-28-15
kom. +48 601 829 680
e-mail: Napisz do nas

Dotacje Unijne

W ramach Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.4 – Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”.